Vores politik for personlige oplysninger

Du kan konsultere denne liste for at finde fortrolighedspolitikken for hver af reklamepartnerne på Webbureau. Vores privatlivspolitik blev oprettet ved hjælp af Privacy Policy Generator og Generer Privacy Policy Generator.

Tredjeparts annonceservere eller annoncenetværk bruger teknologier som cookies, JavaScript eller web beacons, der bruges i deres respektive annoncer og links, der vises på Webbureau, som sendes direkte til brugernes browser. De modtager automatisk din IP-adresse, når dette sker. Disse teknologier bruges til at måle effektiviteten af ​​deres reklamekampagner og / eller til at personalisere det annonceindhold, du ser på websteder, du besøger.

Bemærk, at Webbureauet ikke har adgang til eller kontrol over disse cookies, der bruges af tredjepart-annoncører. Så derfor bruger vi ikke tredjepart aktør

Tredjeparts privatlivspolitikker

Webbureaus privatlivspolitik gælder ikke for andre annoncører eller websteder. Vi anbefaler dig derfor at konsultere de respektive fortrolighedspolitikker for disse tredjeparts annonceservere for mere detaljerede oplysninger. Det kan omfatte deres praksis og instruktioner om, hvordan man fravælger visse muligheder. Du kan finde en komplet liste over disse fortrolighedspolitikker og deres links her: Fortrolighedspolitiske links.

Du kan vælge at deaktivere cookies gennem dine individuelle browserindstillinger. Hvis du vil vide mere detaljeret information om cookiehåndtering med specifikke webbrowsere, kan du finde den på browsernes respektive websteder. Hvad er cookies?

Børns information

En anden del af vores prioritering er at tilføje beskyttelse til børn, mens du bruger internettet. Vi opfordrer forældre og værger til at observere, deltage i og / eller overvåge og guide deres online aktivitet.

Webbureau indsamler ikke bevidst nogen personlig identificerbar information fra børn under 13 år. Hvis du mener, at dit barn leverede denne form for information på vores hjemmeside, opfordrer vi dig stærkt til at kontakte os med det samme, og vi vil gøre vores bedste for straks at fjerne sådan information fra vores poster.

Online privatlivspolitik

Denne fortrolighedspolitik gælder kun for vores online aktiviteter og er gyldig for besøgende på vores websted med hensyn til de oplysninger, de har delt og / eller indsamlet i Webbureau. Denne politik gælder ikke for oplysninger indsamlet offline eller via andre kanaler end dette websted.

Cookies opbevares i en måned

English language

Privacy Policies

You may consult this list to find the Privacy Policy for each of the advertising partners of Webbureau . Our Privacy Policy was created with the help of the Privacy Policy Generator and the Generate Privacy Policy Generator.

Third-party ad servers or ad networks uses technologies like cookies, JavaScript, or Web Beacons that are used in their respective advertisements and links that appear on Webbureau , which are sent directly to users’ browser. They automatically receive your IP address when this occurs. These technologies are used to measure the effectiveness of their advertising campaigns and/or to personalize the advertising content that you see on websites that you visit.

Note that Webbureau has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

Third Party Privacy Policies

Webbureau ‘s Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Thus, we are advising you to consult the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options. You may find a complete list of these Privacy Policies and their links here: Privacy Policy Links.

You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers’ respective websites. What Are Cookies?

Children’s Information

Another part of our priority is adding protection for children while using the internet. We encourage parents and guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their online activity.

Webbureau does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13. If you think that your child provided this kind of information on our website, we strongly encourage you to contact us immediately and we will do our best efforts to promptly remove such information from our records.

Online Privacy Policy Only

This Privacy Policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or collect in Webbureau . This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this website.

Consent

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its Terms and Conditions.