Vores politik for personlige oplysninger

I dette dokument kan du finde beskrevet fortrolighedspolitikker for hver af vores reklamepartnerne på vores Webbureau, Munkø’s Computer, herefter blot kaldet Webbureau. Vores privatlivspolitik blev oprettet ved hjælp af værktøjerne Privacy Policy Generator og Generer Privacy Policy Generator.
Tredjeparts annonceservere eller annoncenetværk bruger teknologier som Cookies1), JavaScript eller Web Beacons. De bruges i deres respektive annoncer og links, der vises på Webbureau, og som sendes direkte til brugernes browsere. Disse servere modtager automatisk din IP-adresse, når dette sker. Teknologierne bruges til at måle effektiviteten af deres reklamekampagner og / eller til at personalisere det annonceindhold, du ser på de websteder, du besøger.
Bemærk, at Webbureauet ikke har adgang til eller kontrol over disse cookies, der bruges af tredjepart-annoncører. Så derfor bruger vi ikke tredjepart aktør.

Tredjeparts privatlivspolitikker

Webbureau Munkø’s Computer privatlivspolitik gælder ikke for andre annoncører eller websteder. Vi anbefaler dig derfor at konsultere de respektive fortrolighedspolitikker for disse tredjeparts annonceservere for mere detaljerede oplysninger. Relevante oplysninger er deres praksis og instruktioner om, hvordan man fravælger visse muligheder. Du kan finde en komplet liste over disse fortrolighedspolitikker og deres links her: Fortrolighedspolitiske links.

Du kan vælge at deaktivere Cookies gennem dine individuelle browserindstillinger. Hvis du vil vide mere detaljeret information om cookiehåndtering i specifikke webbrowsere, kan du finde den på browsernes respektive websteder.
1) Cookie
En cookie indeholder en lille tekstfil, der bliver gemt på den besøgendes computer, tablet eller smartphone, hver gang han eller hun besøger en kommerciel hjemmeside. Cookies bliver gemt i browseren for at huske informationer om den besøgende, f. eks. sproglige præferencer, geo-lokation eller loginoplysninger.

Information om børn

En anden del af vores prioritering er at tilføje beskyttelse for børn, mens du bruger internettet. Vi opfordrer forældre og værger til at observere, deltage i og / eller overvåge og guide deres online aktivitet.

Munkø’s Computer indsamler ikke bevidst nogen personlig identificerbar information fra børn under 13 år. Hvis du mener, at dit barn har afgivet denne form for information på vores hjemmesider, opfordrer vi dig stærkt til at kontakte os med det samme, så vil vi gøre vores bedste for straks at fjerne sådan information fra vores poster.

Online privatlivspolitik

Denne fortrolighedspolitik gælder kun for vores online aktiviteter og er gyldig for besøgende på vores websted med hensyn til de oplysninger, de har delt og / eller indsamlet i Munkø’s Computer. Denne politik gælder ikke for oplysninger indsamlet offline eller via andre kanaler end dette websted.

Cookies opbevares i en måned

Persondata politik

Vi behandler personoplysninger lovligt og kun så længe, at det er lovligt, og vi indgår databehandleraftaler, når det er påkrævet, samt overholder reglerne for samtykke. Det gælder både nyhedsbreve og nyhedsbrevtilmelding.
Vi opbevar persondata i de tilfælde, hvor Munkø’s Computer har forpligtelser i form af garanti eller lignende forpligtelser som serviceaftaler.
Når garantien udløber eller en serviceaftale opsiges, vil kundens persondata og oplysninger blive slettet umiddelbart efter.
Faktura og lignende materiale til bogføring slettes først efter 5 år, da skattevæsen og andre offentlige myndigheder har krav på at se regnskaberne 5 år tilbage.
Alle persondata hos Munkøs Computer kræver et eller flere login tilladelses af ejeren.
Følsom oplysninger som adgangskode personnummer og lignende bliver ikke gemt hos os. Når sådanne informationer bruges af os, er det både frivilligt, informeret, specifikt og utvetydigt.
Link: Persondatapolitik

Person oplysninger

Vi opbevarer ikke oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk ståsted, religion eller lignende. Vi opbevarer kun informationer, som skal bruges i forbindelse med en opgave, fakturering eller lignende. Herefter bliver informationerne smidt væk eller slettet.
Ved internet handel har Munkø Computer brug for både kundens navn og adresse og gerne e-mail og telefonnummer, til brug for afklaring af afvigelser i forbindelse med levering eller varesalget.
Kunden afgør selv om navn og adresse skal tilføjes fakturaen; ellers vil der blot stå Kontantkunde, adresse privat og 8700 Horsens for at Edb systemet forstår det.
Vi beder om navn og telefonnummer, når kunden afleverer en computer eller lignende apparat. Hvis kunden ønsker, at vi skal aflevere og/eller installere udstyret hos kunden, beder vi selvfølgelig om en adresse samt i de tilfælde kunden ønsker, at den skal stå på fakturaen.
Navnet på kundens udstyr er en kontrol af, at det er den samme kunde, eller eventuelt en aftale om at en anden person henter kundens udstyr. Telefonnummeret bruges til at kontakte kunden, når reparation er udført eller for at give en pris på arbejdet. Det kan også være tilfælde, hvor reparation bliver dyrere end aftalt, eller andre nødvendige informationer, som skal bruges i forbindelse med en opgave.

Link: Retsgrundlag for at behandle oplysninger

 

English language

Privacy Policies

In this document you will find description of the Privacy Policy for each of the advertising partners of our Webbureau, Munkø’s Computer hereafter briefly called Webbureau, Munkø’s Computer. Our Privacy Policy was created with the help of the Generate Privacy Policy Generator.

Third-party ad servers or ad networks uses technologies like Cookies, JavaScript, or Web Beacons that are used in their respective advertisements and links that appear on Webbureau, Munkø’s Computer , which are sent directly to users’ browser. They automatically receive your IP address when this occurs. These technologies are used to measure the effectiveness of their advertising campaigns and/or to personalize the advertising content that you see on websites that you visit.

Note that Webbureau, Munkø’s Computer has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

Third Party Privacy Policies

Webbureau, Munkø’s Computer‘s Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Thus, we are advising you to consult the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options. You may find a complete list of these Privacy Policies and their links here: Privacy Policy Links.

You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers’ respective websites.

Children’s Information

Another part of our priority is adding protection for children while using the internet. We encourage parents and guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their online activity.

Webbureau does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13. If you think that your child provided this kind of information on our website, we strongly encourage you to contact us immediately and we will do our best efforts to promptly remove such information from our records.

Online Privacy Policy Only

This Privacy Policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or collect in Webbureau, Munkø’s Computer‘s. This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this website.

Person information

We do not store information about race or ethnic origin, political affiliation, religious or the like. We only store information that is to be used in connection with a task, invoicing or the like. The information is then discarded or deleted.
In internet shopping, Munkøs Computer needs both the customer’s name and address and preferably e-mail and telephone number if there should be deviations in connection with delivery or sales of goods.
The customer decides whether the name and address must be added to the invoice, otherwise it will just say Cash customer, address private and 8700 Horsens for the computer system to understand.
We ask for name and telephone number when the customer hands in a computer or similar device. If the customer wants us to hand over and / or install the equipment at the customer’s, we of course ask for the address and in cases where the customer wants it to be on the invoice.
The name of the customer’s equipment is a check that it is the same customer or by agreement another person who picks up the customer’s equipment. The phone number is used to contact the customer when repairs have been completed or to provide a quote on the work. It can also be in cases where repair becomes more expensive in agreement or other necessary information that must be used in connection with the task.
Link: Legal basis to process information

Consent

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its Terms and Conditions.